Азамат Байтасов учитель географии. Один из передовых специалистов своей отрасли. Автор нескольких учебников и методических пособий. К 28 годам написал 7 книг: 2 – научно–теоретические, 4 – учебники для школьников. Занимается написанием научных проектов, преподаватель–репетитор по подготовке к ЕНТ.

Книги Азамата:

1. Конкурентоспособность Казахстана

2. География. Региональный обзор мира

3. География. Книга учителя. 
4. География современного мира. 
5. География. Региональный обзор мира. 
6. Современная география мира. 
7. География в Коране

Кроме того, Азамат Байтасов опубликовал научные статьи: ​​​

1.     «Білімді жастар – интеллектуалды ұлт қалыптастырудың қайнар көзі» Ұлттық тәрбие. Республикалық ғылыми-көпшілік журнал. №4 (18), 2013 г. ∕ 77–81 бет
2.    «Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арттырудың ұлттық үлгісі» Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Магистратура и PhD докторантура институтының "Жаратылыстану ғылымдарының заманауи мәселелері" атты "Республикалық дөңгелек үстел" 2013 г. 20–желтоқсан
3.    «Состояние и перспективы развития туристического кластера в Казахстане» Хабаршы. ҚазМемҚызПУ "Жаратылыстану" сериясы. №1 (49), 2014 г. ∕ 79–83 бет
4.    «Бәсекеге қабілеттілікті арттырудың мүмкіндіктері» Қазақстан мектебі. №2 (1058), 2014 г. ∕ 51–53 бет
5.    «География ғылымын дамытудағы геоақпараттық жүйенің маңызы мен ерекшеліктері» География в школах и вузах Казахстана. Март-Апрель  №2. 2014 г. ∕ 21–23 бет
6.    «Антропогендік факторлардың нәтижесінде Оңтүстік Қазақстан обласындағы табиғи кешендердің ластануы» "Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Магистратура и PhD докторантура институтының еңбектері". 19–шығуы, 2014- жыл. ∕ 276–280 бет
7.    «Қазақстандағы көші-қон саясатының географиялық и демографиялық сипаты» "Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Магистратура и PhD докторантура институтының еңбектері". 20–шығуы, 2014  г. ∕ 226–229 бет
8.    «Шежірелі Шардараның сырлы тарихы» "Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Магистратура и PhD докторантура институтының еңбектері". 20–шығуы, 2014 жыл. ∕ 226–229 бет
9.    «Казахстандағы көлік инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытудың маңызы» Қазақ государственный қыздар педагогикалық университетінің "Сапалы білім, озық ғылым, жасыл экономика-ғаламшар болашағы" атты "Халықаралық ғылыми-практикалық коференция" 2014 г. 16–сәуір
10.    «Болашақ мамандардың педагогикалық құзіреттілігін қалыптастыру» География және табиғат. №3. 
2014г. ∕ 26–27 бет.
11.    «12 жылдық жалпы орта мектепте географиялық білім берудің маңызы мен ерекшеліктері» География және табиғат. №4. 2014 г. ∕ 3–9 бет.

Азамат награжден рядом республиканских и зарубежных наград.

Азамат пропагандирует патриотизм и достоин войти в число 100 новых имен Казахстана.